Charnpaiboon Logo
Home/Brands/rassland/อ่างล้างหน้าแก้วชาม

อ่างล้างหน้าแก้วชาม

92222

ชุดอ่างล้างหน้าแก้วใส พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้งและสะดืออ่าง

Info:
Price: 9,190 baht.

91111

ชุดอ่างล้างหน้าแก้วใส พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้งและสะดืออ่าง

Info:
Price: 14,900 baht.

93333

ชุดอ่างล้างหน้าแก้วใส พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้งและสะดืออ่าง

Info:
Price: 12,990 baht.

97777

ชุดอ่างล้างหน้าแก้วใส พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้งและสะดืออ่าง

Info:
Price: 13,900 baht.

95555

ชุดอ่างล้างหน้าแก้วใส พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้งและสะดืออ่าง

Info:
Price: 11,990 baht.

94444

ชุดอ่างล้างหน้าแก้วใส พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้งและสะดืออ่าง

Info:
Price: 16,599 baht.

30888

อ่างล้างหน้ากระเบื้องชาม รุ่นเพชรมังกร

Info: เส้นผ่าศูนย์กลาง 42 ซม.
Price: 4,590 baht.

30666

อ่างล้างหน้ากระเบื้องชาม รุ่นเทองเทมา

Info: เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม.
Price: 4,590 baht.

30444

อ่างล้างหน้ากระเบื้องชาม รุ่นเงินไหลมา

Info: เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม.
Price: 4,590 baht.

80755B

อ่างล้างหน้าแก้วชามสีน้ำเงินใส รุ่น SAT

Info: หนา 12 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 42 ซม.
Price: 3,690 baht.

80444M

อ่างล้างหน้าแก้วชามสีดำลายหินอ่อน รุ่น PLUTO

Info: หนา 12 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 42 ซม.
Price: 3,690 baht.

80999C

อ่างล้างหน้าแก้วชามใสขอบตัดตรง รุ่น NEPTUNE

Info: หนา 15 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 42 ซม.
Price: 3,090 baht.

80555W

อ่างล้างหน้าแก้วชามสีขาว รุ่น URANUS

Info: หนา 12 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 42 ซม.
Price: 2,790 baht.

80100B

อ่างล้างหน้าแก้วชามสีดำ รุ่น MARS

Info: หนา 12 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 42 ซม.
Price: 2,790 baht.

80000C

อ่างล้างหน้าแก้วชามใสขอบมนรุ่น Star

Info: หนา 12 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 42 ซม.
Price: 1,690 baht.

S90000

อ่างล้างหน้าแก้วทรงสี่เหลี่ยมสีขาว รุ่น CLEAR

Info: ขนาด 42 x 42 ซม.
Price: 2,202 baht.

S71029-WHITE

อ่างล้างหน้าแก้วทรงสี่เหลี่ยมสีขาว รุ่น Oscar

Info: หนา 12 มม. ขนาด 42 x 42 ซม.
Price: 3,052 baht.

S71029

อ่างล้างหน้าแก้วทรงสี่เหลี่ยมสีใส รุ่น Amethyst

Info: หนา 12 มม. ขนาด 42 x 42 ซม.
Price: 2,882 baht.

F154

อ่างล้างหน้าแก้วกลมสีน้ำตาลชา รุ่น Goldmillion

Info: หนา 12 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 46 ซม.
Price: 2,690 baht.

F110

อ่างล้างหน้าแก้วกลมสีใส รุ่น Glaze

Info: หนา 12 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 42 ซม.
Price: 2,690 baht.