Charnpaiboon Logo
Home/Brands/rassland/อ่างล้างหน้าแก้วชุด

อ่างล้างหน้าแก้วชุด

GD-09A

อ่างล้างหน้าแก้ว รุ่น PEARLY ขนาด 85x79x56 ซม. พร้อมเคาน์เตอร์และตู้เก็บของ

Info: ราคานี้ไม่รวมกระจกและก๊อกน้ำ
Price: 32,292 baht.

GD-03A

อ่างล้างหน้าแก้ว รุ่น PALACE ขนาด 85x94x56 ซม. พร้อมเคาน์เตอร์และตู้เก็บของ

Info: ราคานี้ไม่รวมกระจกและก๊อกน้ำ
Price: 34,247 baht.

GD-01A

อ่างล้างหน้าแก้ว รุ่น PRINCELY ขนาด 85x79x56 ซม. พร้อมเคาน์เตอร์และตู้เก็บของ

Info: ราคานี้ไม่รวมกระจกและก๊อกน้ำ
Price: 32,292 baht.

GA15-93C

อ่างล้างหน้าแก้วขาว ขนาด 79x46 ซม. พร้อมตู้เก็บของใต้อ่าง

Info: ราคานี้ไม่รวมกระจกและก๊อกน้ำ
Price: 32,900 baht.

TA-26A(S)

อ่างล้างหน้าแก้ว ขนาด 100x48 ซม. พร้อมกระจกส่องหน้าและ ตู้เก็บของ

Info: ราคานี้ไม่รวมกระจกและก๊อกน้ำ
Price: 24,900 baht.

TB-15A(S)

อ่างล้างหน้าแก้ว ขนาด 60x43.5 ซม. พร้อมกระจกส่องหน้า

Info: ราคานี้ไม่รวมกระจกและก๊อกน้ำ
Price: 21,900 baht.

GA15-09B

อ่างล้างหน้าแก้ว รุ่น RAPHAEL ขนาด 113x56 ซม. พร้อมตู้เก็บของ

Info: ราคานี้ไม่รวมกระจกและก๊อกน้ำ
Price: 27,965 baht.

GA12-88A

อ่างล้างหน้าแก้ว รุ่น KIMBERLEY ขนาด 51x65x60 ซม. พร้อมตู้เก็บของใต้อ่าง

Info: ราคานี้ไม่รวมกระจก ตู้ด้านข้างและก๊อกน้ำ
Price: 22,015 baht.

GA12-74A

อ่างล้างหน้าแก้ว รุ่น CULLINAN ขนาด 70x40)89 ซม. พร้อมเคาน์เตอร์และตู้เก็บของ

Info: ราคานี้ไม่รวมกระจก ตู้ด้านข้างและก๊อกน้ำ
Price: 33,992 baht.

GA15-86A

อ่างล้างหน้าแก้วรุ่น PRETORIA ขนาด 70x50x85 ซม. พร้อมเคาน์เตอร์และตู้เก็บของใต้อ่าง

Info: ราคานี้ไม่รวมกระจก ตู้ด้านข้างและก๊อกน้ำ
Price: 33,992 baht.

TB-13A

อ่างล้างหน้าแก้ว รุ่น NOBLE ขนาด 80x47.5 ซม. พร้อมเคาน์เตอร์และตู้เก็บของใต้อ่าง

Info: ราคานี้ไม่รวมกระจกและก๊อกน้ำ
Price: 18,185 baht.

TB-11A

อ่างล้างหน้าแก้ว รุ่น METZ ขนาด 70X50 ซม. พร้อมตู้เก็บของใต้อ่าง

Info: ราคานี้ไม่รวมกระจก ตู้ด้านข้างและก๊อกน้ำ
Price: 19,035 baht.

TA-24A

อ่างล้างหน้าแก้ว รุ่น SOGRAN ขนาด 72x52 ซม. พร้อมราวพาดผ้าและชั้นวางของ

Info: ราคานี้ไม่รวมกระจกและก๊อกน้ำ
Price: 16,822 baht.

GA15-59C

อ่างล้างหน้าแก้ว รุ่น HANS 3 ขนาด 100x48 ซม. พร้อมตู้เก็บของใต้อ่าง

Info: ราคานี้ไม่รวมกระจกและก๊อกน้ำ
Price: 31,017 baht.

GA15-47A

อ่างล้างหน้าแก้ว รุ่น GUBBIO 2 ขนาด 100x46 ซม. พร้อมเคาน์เตอร์ ตู้เก็บของใต้อ่าง

Info: ราคานี้ไม่รวมกระจกและก๊อกน้ำ
Price: 28,467 baht.

GA15-55B

อ่างล้างหน้าแก้ว รุ่น SCANDINAVIA 2 ขนาด 60x50x46.5 ซม. พร้อมตู้เก็บของ

Info: ราคานี้ไม่รวมกระจก ตู้ด้านข้างและก๊อกน้ำ
Price: 20,475 baht.

GA15-53B

อ่างล้างหน้าแก้ว รุ่น TUSCANY ขนาด 75x50 ซม.

Info: ราคานี้ไม่รวมกระจก ตู้ด้านข้าง,ตู้ใต้อ่างและก๊อกน้ำ
Price: 15,805 baht.

GA15-51A

อ่างล้างหน้าแก้ว รุ่น NANTES ขนาด 90x50x46.5 ซม. พร้อมตู้เก็บของใต้อ่าง

Info: ราคานี้ไม่รวมกระจก ตู้ด้านข้างและก๊อกน้ำ
Price: 25,405 baht.

GA15-09B

อ่างล้างหน้าแก้ว รุ่น RAPHAEL ขนาด 113x56 ซม. พร้อมตู้เก็บของ

Info: ราคานี้ไม่รวมกระจกและก๊อกน้ำ
Price: 27,965 baht.

TA-13D

อ่างล้างหน้าแก้วสีขาว ขนาด 85x51 ซม.

Info: ราคานี้ไม่รวมกระจกและก๊อกน้ำ
Price: 19,550 baht.