Charnpaiboon Logo
Home/Brands/rassland/ตู้เฟอร์นิเจอร์

ตู้เฟอร์นิเจอร์

MSGA51A

ตู้เก็บของติดผนัง 2 ชุด ขนาด 30x30x15 ซม. ใช้กับอ่าง GA15-51A

Info: ราคานี้เฉพาะตู้ด้านข้างไม่รวมสินค้าอื่นๆ

MSGA88A

ตู้เก็บของด้านข้าง ขนาด 25x60x15 ซม. ใช้กับอ่าง GA12-88A

Info: ราคานี้เฉพาะตู้ด้านข้างไม่รวมสินค้าอื่นๆ

MSGA74A

ตู้เก็บของด้านข้าง แบบตั้งพื้นขนาด 40x22x140 ซม. ใช้กับอ่าง GA12-74A

Info: ราคานี้เฉพาะตู้ด้านข้างไม่รวมสินค้าอื่นๆ

MSGA86A

ตู้เก็บของด้านข้าง ขนาด 25x15x130 ซม. ใช้กับอ่าง GA15-86A

Info: ราคานี้เฉพาะตู้ด้านข้างไม่รวมสินค้าอื่นๆ

MSG1328P

ตู้เก็บของด้านข้าง ขนาด 28x15x132 ซม. ใช้กับอ่าง TB-11A

Info: ราคานี้เฉพาะตู้ด้านข้างไม่รวมสินค้าอื่นๆ

MSGA55AL

ตู้เก็บของด้านข้าง ขนาด 30x22x120 ซม. ใช้กับอ่าง GA15-55B

Info: ราคานี้เฉพาะตู้ด้านข้างไม่รวมสินค้าอื่นๆ

MSGA53B

ตู้เก็บของมีราวพาดผ้า ขนาด 25x20x75 ซม. ใช้กับอ่าง GA15-53B

Info: ราคานี้เฉพาะตู้ด้านข้างไม่รวมสินค้าอื่นๆ

MSGA53A

ตู้เก็บของใต้อ่าง ขนาด 50x40x32 ซม. ใช้กับอ่าง GA15-53B

Info: ราคานี้เฉพาะตู้ใต้อ่างไม่รวมสินค้าอื่นๆ