Charnpaiboon Logo

First

74CR691

วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ

Info: FIRST
Price: 4,759 baht.

74CR690

วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น

Info: FIRST
Price: 2,549 baht.

74CR568

ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำร้อน-เย็น งวงโค้งสูงดึงได้

Info: FIRST
Price: 6,539 baht.

74CR573

ก๊อกซิ้งค์รูเดียวผสมน้ำร้อน-เย็น

Info: FIRST
Price: 4,259 baht.

74CR306

ก๊อกปัสสาวะหญิง(บิเด้)รูเดียวผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมป๊อปอัพ

Info: FIRST
Price: 4,289 baht.

74CR511

ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับยืนอาบ

Info: FIRST
Price: 4,759 baht.

74CR111

ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับลงอ่างอาบน้ำ

Info: FIRST
Price: 5,439 baht.

74CR211

ก๊อกอ่างล้างหน้ารูเดียวผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมป๊อปอัพ

Info: FIRST
Price: 4,289 baht.